Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany zpracování osobních údajů


společnosti ALDA hotel equipment a.s.

 

PREAMBULE

(A) Společnost ALDA hotel equipment a.s. respektuje Vaše soukromí a chrání Vaše osobní údaje a při jejich zpracování postupuje vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost ALDA hotel equipment a.s. proto vydává tyto Zásady ochrany zpracování osobních údajů, jejichž účelem je Vám poskytnout informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ALDA hotel equipment a.s. (dále jen “Zásady“).
 
(B) Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků společnosti ALDA hotel equipment a.s., zájemců o zboží a dalších obchodních partnerů společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, a to vždy v rozsahu odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti ALDA hotel equipment a.s.
 
 

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ALDA hotel equipment a.s. se sídlem Oskořínská 162, 289 31 Chleby, IČO 07713606, DIČ CZ07713606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24018.
 
1.2. Kontaktovat nás, jako správce, můžete:
 • na adrese Oskořínská 162, 289 31 Chleby;
 • emailem: alda@alda.cz;
 • telefonicky: +420 325 531 625.

 

1.3. Společnost ALDA hotel equipment a.s. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 

II. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ, ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

2.1. Jako správce osobních údajů zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:
 
Identifikační osobní údaje
 • jméno a příjmení;
 • obchodní firma;
 • IČO a DIČ;
 • přihlašovací jméno a heslo.
Kontaktní osobní údaje
 • adresa sídla či provozovny;
 • dodací adresa;
 • fakturační adresa;
 • telefon;
 • email.
Platební údaje
 • číslo bankovního účtu.
Údaje o vašich objednávkách
 • o zboží, které jste si zakoupili;
 • o způsobu doručení a platby;
 • o reklamacích.
2.2. Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, jako např. informace o rasovém či etnickém původu a politických názorech apod. po Vás nepožadujeme a nezpracováváme je.
 
2.3. Osobní údaje od Vás získáváme zejména z Vašich poptávek a objednávek včetně objednávek na adrese https://www.alda.cz/, z komunikace mezi námi v jakékoliv formě včetně kontaktního formuláře na adrese https://www.alda.cz/cs/kontakt a dále prostřednictvím registračního formuláře na adrese https://www.alda.cz/cs/registrace.
 
2.4. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě níže uvedených právních důvodů:
 • článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
 • článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti;
 • článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů.
Ke zpracování osobních údajů z výše uvedených důvodů nepotřebujeme Váš souhlas.
 
2.5. Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli učinit nabídku zboží, reagovat na Vaše dotazy a poptávky, vést Váš uživatelský účet na stránkách https://www.alda.cz/, uzavřít s Vámi kupní smlouvu, zboží Vám na základě smlouvy dodat a následně vyřizovat Vaše reklamace a plnit naše další povinnosti a vykonávat naše práva dle smlouvy. Osobní údaje tedy potřebujeme především pro uzavření a následné plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů bychom s Vámi smlouvu uzavřít nemohli a nemohli bychom Vám zboží dodávat.
 
2.6. V některých případech nám povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje ukládají přímo právní předpisy. Jde zejména o plnění povinností vyžadovaných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. I z tohoto důvodu po Vás musíme některé údaje požadovat a musíme je zpracovávat minimálně po dobu stanovenou právními předpisy.
 
2.7. Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Za naše oprávněné zájmy považujeme (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany, (b) naši ochranu, pokud vůči nám v souvislosti se zaslanou poptávkou, objednávkou či uzavřenou uplatníte jakýkoliv Váš nárok, (c) zkvalitňování poskytovaných služeb a dodávek zboží, (d) vedení záznamů o proběhlých transakcích, (e) zasílání obchodních sdělení.
 
2.8. V případě, že ke zpracování nemáme jiný právní titul (především některý z důvodů uvedených v odst. 2.4 výše), provádíme zpracování osobních údajů pouze s Vaším souhlasem dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.
 
2.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů využíváme jako důvod pro zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (zejména e-mail marketing a telemarketing). Pokud nám však souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak Vám můžeme obchodní sdělení zasílat či Vám s nabídkou zavolat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. I v takovém případě se Vás však tážeme na to, zda se zasíláním obchodních sdělení souhlasíte, a Vy máte možnost tento souhlas odvolat.
 
2.10. V některých případech mohou být jeden a týž osobní údaj zpracován za různým účelem a jeho zpracování může být založeno na vícero právních důvodech.
 
2.11. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali příslušná technická a organizační opatření, která pravidelně prověřujeme a aktualizujeme.
 
2.12. Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 

III. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Nebude-li nám svědčit pro další zpracování osobních údajů jiný důvod, jsou osobní údaje zpravidla zpracovávány v případě:
 

 

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ; PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

4.1. Vaše osobní údaje v některých případech předáváme dalším osobám (příjemcům), a to:
 • a) dopravcům zboží a jiných zásilek, abychom Vám mohli zboží a další zásilky doručit;
 • b) zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují služby správy informačních technologií.

 

4.2. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
 

V. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

5.1. Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména tedy na informace o:
 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

5.2. Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR na jehož základě jako správce Vaše osobní údaje vymažeme, pokud k tomu bude dán některý z důvodů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5.3. Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, posoudíme, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotíme závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informujeme Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
5.4. V případě, že byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
 
5.5. Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 
5.6. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

VI. UŽITEČNÉ KONTAKTY

ALDA hotel equipment a.s.
Oskořínská 162, 289 31 Chleby
IČO 07713606 DIČ CZ07713606
E-mail: alda@alda.cz
Telefon: +420 325 531 625
www: http://www.alda.cz

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
www: https://www.uoou.cz

 

Zásady ochrany při zpracování osobních údajů (pdf, 229 kB)