Obchodní podmínky

 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ALDA hotel equipment a.s.
 
I.
 
Úvodní ustanovení
 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a aplikují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností ALDA hotel equipment a.s., se sídlem Oskořínská 162, 289 31 Chleby u Nymburka, IČ 07713606, DIČ CZ07713606, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24018 (dále jen „prodávající“), a kupujícím (dále jen "kupující"; prodávající a kupující dále společně též jako „smluvní strany“), a to včetně dílčích kupních smluv uzavíraných na základě rámcových smluv. Tyto VOP jsou proto nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím, a to vždy ve znění platném a účinném v den provedení objednávky zboží.
 
2. Tyto obchodní podmínky se použijí pouze ve vztahu k osobám, které jsou podnikateli, případně ve vztahu k osobám, které právní předpisy nepovažují za spotřebitele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro právní vztahy se spotřebiteli se použijí zvláštní obchodní podmínky pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli.
 
3. V případě odlišné úpravy práv a povinností v kupní smlouvě od těchto VOP mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost.
 
4. Prodávající není vázán žádnými jinými podmínkami, pokud nebyly výslovně písemně odsouhlaseny k tomu oprávněným zástupcem prodávajícího.
 
5. V případě, že kupující zašle prodávajícímu své obchodní podmínky a prodávající je výslovně písemně neodsouhlasí dle odst. 4 tohoto článku VOP, a přesto dojde k uzavření kupní smlouvy, řídí se smluvní vztah těmito VOP a obchodní podmínky kupujícího se nepoužijí.
 
6. Zboží prodávající nabízí zejména prostřednictvím webových stránek www.alda.cz nebo prostřednictvím vzorkovny v provozovně prodávajícího v Chlebech u Nymburka.
 
7. Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující.
 
8. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Změnu VOP prodávající vždy uveřejní na svých webových stránkách na adrese www.alda.cz.
 
II.
 
Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
 
1. Objednávku zboží může kupující provést:
 • - písemnou formou a zasláním faxem či poštou na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího,
 • - ústně osobně či telefonicky, nebo
 • - elektronicky emailem na alda@alda.cz.
Objednávku zboží z oddílu hotelová kosmetika lze provést i přímo na www.alda.cz.
 
2. Odesláním objednávky a/nebo následným odsouhlasením potvrzení objednávky kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP ve znění platném a účinném v den provedení objednávky.
 
3. Objednávka musí obsahovat zejména:
 • - identifikační údaje kupujícího (sídlo, IČ, v případě registrace k DPH platné DIČ),
 • - přesný název objednaného zboží, popřípadě variantu zboží uvedenou na www.alda.cz,
 • - požadované množství,
 • - požadavek na termín a místo dodání,
 • - způsob dopravy, popřípadě dodací podmínku,
 • - jméno a příjmení osoby oprávněné za kupujícího jednat v rámci provedení této objednávky.
4. Na základě zaslané objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky, nebo její odmítnutí. V potvrzení objednávky bude upřesněna jednotková cena, cena za dopravu (je-li již známa), celková cena a termíny dodání. Potvrzení objednávky je možné zaslat písemně, faxem nebo elektronicky. Prodávající může potvrzení objednávky odvolat, pokud bude takové odvolání doručeno kupujícímu dříve, než kupující doručí prodávajícímu souhlas s potvrzením objednávky.
 
5. V případě nedostupnosti objednaného zboží bude kupující v potvrzení objednávky či v odmítnutí objednávky o této skutečnosti informován a může mu být nabídnuto prodávajícím dodání produktu srovnatelné, nebo vyšší úrovně.
 
6. Kupní smlouva je uzavřena doručením souhlasu kupujícího s potvrzením objednávky prodávajícímu. Odsouhlasení je možné provést písemně, faxem nebo elektronicky.
 
7. Kupní smlouva může být uzavřena i tak, že prodávající na základě obdržené objednávky rovnou dodá kupujícímu objednané zboží. V takovém případě prodávající neodesílá kupujícímu potvrzení dle odst. 4 tohoto článku VOP.
 
8. V případě, že kupující odešle odsouhlasení potvrzení objednávky prodávajícímu s dodatky, výhradami či jinými změnami, bude takové odsouhlasení považováno za novou objednávku, ledaže prodávající kupujícímu potvrdí, že se změnami souhlasí.
 
9. Prodávající předpokládá, že kupující je osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, případně osoba, kterou právní předpisy nepovažují za spotřebitele. V případě, že budoucím kupujícím je osoba považovaná ve smyslu § 419 OZ za spotřebitele a budoucí kupující tuto skutečnost neuvede v objednávce a dojde k uzavření kupní smlouvy s těmito VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 
III.
 
Dodací podmínky
 
1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat zboží a převést na kupujícího zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
 
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny v plné výši za podmínek uvedených dále v čl. V. těchto VOP.
 
3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetím zboží kupujícím za podmínek uvedených dále v čl. V. těchto VOP.
 
4. Prodávající dodá zboží kupujícímu na místo dodání vlastními zaměstnanci, nebo prostřednictvím dopravce (přepravní služby). Kupující si též může převzít zboží u prodávajícího.
 
5. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s termínem dodání způsobené přepravní službou.
 
6. Dodací lhůta je potvrzována prodávajícím na dohodnutý kalendářní týden. Dodání zboží prodávajícím v kalendářním týdnu bezprostředně následujícím po dohodnutém kalendářním týdnu se považuje za včasné dodání zboží dle kupní smlouvy a nezakládá prodlení prodávajícího.
 
7. Požaduje-li kupující termín dodání ihned a není-li v kupní smlouvě stanoven jiný termín, rozumí se tímto termínem deset (10) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 
8. Prodávající může zboží dodat i kdykoliv před uplynutím dodací lhůty, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 
9. Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí zboží a potvrdit jeho převzetí na dodacím listu. Tím kupující stvrzuje dodání zboží v množství a kvalitě dle dodacího listu. Pokud je zboží dodáno tak, že kupující není schopen ihned zajistit kontrolu množství a kvality, k podpisu uvede text: "bez fyzické kontroly". V takovém případě je kupující povinen provést kontrolu co nejdříve a případnou reklamaci týkající se množství a zjevných vad uplatnit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od data převzetí.
 
10. V případě dodání zboží dopravcem je kupující povinen zkontrolovat počet zásilek a poškození vnějšího balení zboží již při převzetí od dopravce za přítomnosti řidiče přepravní společnosti. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno přepravou atp.), kupující zásilku reklamuje přímo u dopravce a o této skutečnosti vyrozumí bez zbytečného odkladu prodávajícího.
 
11. Odmítne-li kupující v rozporu s kupní smlouvu zboží převzít, nebo neposkytne-li kupující k převzetí zboží nutnou součinnost nebo nevyzvedne-li si kupující zboží v dohodnuté lhůtě pro osobní vyzvednutí u prodávajícího, je prodávající oprávněn:
 • a) opakovat doručení zboží na náklady kupujícího, a to i v případě, že dopravné dle kupní smlouvy kupující hradit neměl; nebo
 • b) požadovat, aby si kupující vyzvedl zboží na svůj náklad bez zbytečného odkladu u prodávajícího, přičemž kupující je v takovém případě povinen si zboží bez zbytečného odkladu u prodávajícího vyzvednout a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat úhradu za uskladnění zboží, a to ve výši obvyklého skladného; nebo
 • c) uskladnit zboží u třetí osoby na náklady kupujícího; nebo
 • d) složit zboží (předmět plnění) do soudní úschovy dle § 1953 OZ, přičemž náklady spojené s tímto náhradním splněním jdou k tíži kupujícího; nebo
 • e) odstoupit od kupní smlouvy.
Dokud prodávající od kupní smlouvy neodstoupí, je prodávající oprávněn výkon svých práv dle písm. a) až d) změnit, tj. např. zboží, které původně uskladnil u sebe, nechat uskladnit u třetí osoby.
 
12. Odmítne-li kupující v rozporu s kupní smlouvu zboží převzít, nebo neposkytne-li kupující k převzetí zboží nutnou součinnost nebo nevyzvedne-li si kupující zboží v dohodnuté lhůtě pro osobní vyzvednutí, není tím dotčena povinnost kupujícího k úhradě celkové ceny (včetně dopravného a balného) a kupující je povinen nahradit prodávajícímu způsobenou škodu (včetně marně vynaložených nákladů na dopravu, a to i v případě, že dopravné dle kupní smlouvy kupující hradit neměl, nákladů na balení zboží - balné, hodnoty znehodnoceného zboží apod.) a náklady na uchování zboží dle odst. 11 tohoto článku VOP.
 
13. Bude-li nutné doručení zboží opakovat z důvodů nikoliv na straně prodávajícího, zejména zmaří-li kupující doručení zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu i náklady spojené s opakovaným doručením zboží, a to i v případě, že dopravné dle kupní smlouvy kupující hradit neměl.
 
14. Není-li prodávající schopen dodat zboží dle kupní smlouvy, protože se zboží přestalo vyrábět nebo se změnila jeho dodací lhůta či prodávajícímu ve splnění jeho povinností brání okolnosti vyšší moci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle čl. VI. odst. 5 těchto VOP. Prodávající je oprávněn navrhnout kupujícímu též změnu kupní smlouvy a dodání náhradního zboží srovnatelné, nebo vyšší úrovně. V případě, že kupující bude s takovou změnou souhlasit, dodá prodávající místo původního zboží kupujícímu zboží náhradní.
 
IV.
 
Kupní cena a platební podmínky
 
1. Ceny zboží jsou na internetových stránkách www.alda.cz, ve smlouvách a v cenících prodávajícího vždy uvedeny bez DPH. Akční nebo výprodejové ceny zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního nebo výprodejového zboží nebo po dobu časově určenou.
 
2. Ke kupní ceně za zboží budou připočteny náklady na balení a dopravu na místo určení kalkulované dle váhy a počtu balíků, a to kromě dále uvedených výjimek:

-v případě koupě zboží z oddílu hotelová kosmetika s kupní cenou převyšující celkovou částku 5.000 Kč bez DPH po případných slevách s místem dodání v České republice dopravné není účtováno. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že pokud by kupující odstoupil od kupní smlouvy dle čl. VI. odst. 7 těchto VOP takovým způsobem, že by po odstoupení od smlouvy kupní cena zboží z oddílu hotelová kosmetika činila méně, než je finanční limit, při kterém není doprava účtována, je kupující povinen uhradit prodávajícímu i náklady na dopravu.
 
3. Dopravné je účtováno v závislosti na zvoleném způsobu dopravy dle ceníků příslušného dopravce. V případě, že kupující (nebo prodávající na základě požadavku kupujícího) změní místo dodání oproti potvrzenému místu dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu s tím spojené vícenáklady (zejména vyšší dopravné).
 
4. Balné bude účtováno v případě, že zboží bude baleno na palety, a to ve výši 150,- Kč bez DPH/jedna paleta se zbožím.
 
5. Kupní cenu včetně případné ceny dopravy a případného balného (dále jen „celková cena“) je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím po uzavření kupní smlouvy se splatností stanovenou prodávajícím ve lhůtě čtrnáct (14) kalendářních dnů od odeslání faktury kupujícímu. V případě zasílání zboží na dobírku je kupující povinen uhradit kupní cenu včetně dopravy a balného při převzetí zboží.
 
6. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení (a to i po uzavření kupní smlouvy) požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše 100 % celkové ceny, a to zejména, nikoliv však výlučně:
 • a) je-li kupující evidován u prodávajícího jako „nový kupující“, tj. jako kupující, který doposud neuzavřel s prodávajícím alespoň (3) tři kupní smlouvy, u nichž včas zaplatil celkovou cenu;
 • b) v případě, že je kupující v prodlení s úhradou plateb dle jiné smlouvy;
 • c) v případě prodeje zboží, které prodávající standardně nedrží skladem a objednává či jej vyrábí v požadovaném množství až na základě uzavřené kupní smlouvy s kupujícím;
 • d) v případě zboží, které je upravováno/vyráběno dle požadavků kupujícího (např. logované zboží, zboží jiných rozměrů, než jsou běžné rozměry atd.) a v ostatních podobných případech.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu na základě zálohové faktury prodávajícího se splatností čtrnáct (14) dnů od odeslání zálohové faktury kupujícímu. Prodávající není povinen zahájit plnění kupní smlouvy do doby, než bude záloha kupujícím zaplacena, a termín plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu od odeslání zálohové faktury do zaplacení zálohy. Celou celkovou cenu za zboží po odečtení zálohy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na základě konečné faktury prodávajícího se splatností čtrnáct (14) dnů od odeslání faktury kupujícímu.
 
7. Pokud se smluvní strany dohodnou, že dojde k uhrazení celkové ceny bezprostředně po převzetí zboží kupujícím, nemusí být vystavena zálohová faktura, ale pouze konečná faktura, která bude doručena kupujícímu přímo se zbožím nebo zaslána elektronicky v den expedice zboží na adresu kupujícího.
 
8. Kupující je povinen si na faktuře překontrolovat správnost údajů týkajících se jeho osoby a případné nedostatky prodávajícímu ihned oznámit. Změny uplatněné po uplynutí čtrnácti (14) dnů nelze již ve faktuře opravit a případné následky nese kupující.
 
9. Úhrada celkové ceny či zálohy se považuje za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 
10. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží dle jakékoli smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž kupující není oprávněn vznášet z tohoto důvodu vůči prodávajícímu žádné nároky. Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení.
 
11. Daňový doklad zasílá prodávající kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronicky, popř. jej doručuje kupujícímu jiným vhodným způsobem.
 
12. Kupující je oprávněn jednostranně započíst pouze takové své pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené a které nejsou stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že takový zápočet byl písemně odsouhlasen prodávajícím. Prodávající je oprávněn započíst vůči kupujícímu jakékoli splatné pohledávky.
 
13. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za prodávajícím plynoucí z kupní smlouvy či její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 
V.
 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci
 
1. Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až po uhrazení celé celkové ceny prodávajícímu a zboží tak do této doby zůstává ve vlastnictví prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu pouze část celkové ceny, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží dle kupní smlouvy. Dokud kupující nenabude vlastnické právo ke zboží, nesmí činit se zbožím žádné dispoziční úkony (zejména převést zboží na jiného) bez předchozího písemně uděleného souhlasu prodávajícího. Pokud kupující se zbožím činí dispoziční úkon, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnictví prodávajícího.
 
2. Vlastnické právo k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům náleží výhradně prodávajícímu, a to i po jejich poskytnutí kupujícímu i budoucímu kupujícímu. Tyto materiály mohou být třetí straně zpřístupněny jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího a musí být prodávajícímu na jeho výzvu vráceny.
 
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožní nakládat.
 
4. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 
VI.
 
Odstoupení od smlouvy
 
1. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě kupní smlouvy druhou stranou, není-li dále stanoveno jinak. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhá strana nárok na úhradu úroků. Pokud byly se zbožím předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se kupující tyto doklady vrátit spolu se zbožím, a to nepoškozené a úplné.
 
2. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží na svůj náklad vrátit prodávajícímu v originálním balení do deseti (10) dnů ode dne účinků odstoupení. Prodávající kupujícímu vrátí zaplacenou celkovou cenu či zálohu do deseti (10) dnů poté, co mu bude zboží vráceno. V případě, že však od smlouvy odstupuje prodávající, není prodávající povinen vracet kupujícímu dopravné a balné, a pokud nebylo kupujícímu dopravné účtováno, je kupující povinen náklady na dopravu prodávajícímu uhradit, přičemž prodávající je oprávněn nárok na úhradu těchto nákladů jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je též vždy oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení celkové ceny či její části nárok na úhradu škody vzniklé na zboží.
 
A. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 
3. Bez omezení jiných práv a nároků prodávajícího může prodávající okamžitě odstoupit od celé kupní smlouvy nebo její části písemným odstoupením zaslaným kupujícímu bez jakékoli povinnosti vůči kupujícímu, jestliže:
 • a) kupující porušil kupní smlouvu podstatným způsobem;
 • b) kupující je v prodlení s úhradou celkové ceny či jakékoliv její části delším než třiceti (30) dnů;
 • c) kupující porušil své povinnosti dle kupní smlouvy a nezjednal nápravu ani do třiceti (30) dnů poté, co byl na porušení povinností upozorněn prodávajícím;
 • d) kupující neposkytl prodávajícímu dostatečnou součinnost dle kupní smlouvy, nebo je jinak v prodlení a neposkytne prodávajícímu adekvátní zajištění, že bude moci splnit své závazky včas a řádně podle kupní smlouvy;
 • e) je kupující v prodlení s úhradou celkové ceny za dodané zboží či její části na základě jiné kupní smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů a neposkytne prodávajícímu adekvátní zajištění, že bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy;
 • f) je kupující v úpadku, nebo na sebe sám podá insolvenční návrh, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh na kupujícího pro nedostatek majetku kupujícího, nebo insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek kupujícího, nebo kupující vstoupí do likvidace či mu bude ustanoven správce podle zvláštních právních předpisů či bude v obdobném postavení dle právního řádu země svého sídla;
 • g) stane-li se zřejmým, že kupující své povinnosti nesplní;
 • h) kupující neoprávněně nakládá s výsledky duševního vlastnictví nebo chráněným průmyslovým vlastnictvím prodávajícího;
 • i) tak stanoví tyto VOP; nebo
 • j) tak stanoví zákon.
4. V případě, že prodávající z některého z výše uvedených důvodů odstoupí od kupní smlouvy, nepřísluší kupujícímu náhrada nákladů a škody s tím související.
 
5. Prodávající je oprávněn odstoupit zcela či z části od kupní smlouvy též v případě, že se zboží již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se změnila nebo byla chybně stanovena či mu v řádném splnění povinností brání okolnosti vyšší moci.
 
B. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
 
6. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených v kupní smlouvě, v těchto VOP nebo v zákoně. Kupující je dle VOP oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
 • a) prodávající kupní smlouvu poruší podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů poté, co byl na porušení povinností upozorněn kupujícím;
 • b) je prodávající v úpadku, nebo sám na sebe podá insolvenční návrh, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh na prodávajícího pro nedostatek majetku prodávajícího, nebo insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek prodávajícího, nebo prodávající vstoupí do likvidace.
7. Kupující může dále nejpozději do jednoho (1) týdne od uzavření kupní smlouvy odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží nebylo prodávajícím ještě expedováno. Odstoupit takto lze od celé kupní smlouvy či částečně (pro některé položky). Odstoupit takto lze i elektronicky zasláním odstoupení na email alda@alda.cz.
 
8. Odstoupit od kupní smlouvy dle odst. 7 tohoto článku VOP však nelze v případě odsouhlasení potvrzení objednávky u zakázkově vyráběného zboží - např. logovaného zboží, ložního textilu v dezénu specifikovaném kupujícím, kongresového vybavení dle přesné specifikace, nestandardně vysokého počtu zboží, které prodávající objednal/vyrobil pouze pro kupujícího atp.
 
VII.
 
Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
 
1. Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývající ze záruky za jakost zboží (je- li poskytována) se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Reklamační řád je zveřejněný na internetových stánkách prodávajícího www.alda.cz a v tištěné podobě je v provozovně prodávajícího.
 
VIII.
 
Sankce
 
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou celkové ceny či její části, či jakéhokoliv finančního plnění, které má kupující uhradit na základě kupní smlouvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím však není dotčeno právo prodávajícího na plnou náhradu újmy, kterou kupující porušením své povinnosti prodávajícímu způsobil.
 
IX.
 
Řešení sporů a rozhodné právo
 
1. V případě vzniku sporu smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou budou smluvní strany řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k vyřešení sporu, bude tento spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu. Soudem příslušným k řešení sporu v prvním stupni bude v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ten soud, v jehož obvodu má prodávající své sídlo.
 
2. Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito VOP a kupní smlouvu se řídí právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.
 
X.
 
Mlčenlivost a ochrana osobních údajů
 
1. Veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace (dále jen společně jako „Důvěrné informace“) týkající se zboží a kupních smluv (včetně výše prodávajícím poskytovaných slev) jsou důvěrné a mohou obsahovat i obchodní tajemství prodávajícího či jeho poddodavatelů. Kupující je proto povinen Důvěrné informace používat pouze k účelu, k němuž mu byly poskytnuty, a je povinen zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, skutečnosti a veškerá dokumentace, z jejichž povahy vyplývá, že mohou být kupujícím dále šířeny nebo jsou obecně známé.
 
2. Kupující je povinen v rámci povinnosti zachovávat mlčenlivost povinen zejména:
 • a) nezpřístupňovat a nesdělovat Důvěrné informace třetím osobám, ani je jinak nezveřejňovat;
 • b) zajistit, že k Důvěrným informacím nebude mít přístup jakákoliv neoprávněná osoba;
 • c) zajistit dodržování závazku mlčenlivosti dle tohoto článku u všech osob, jimž důvěrné informace dle odst. 3 tohoto článku VOP poskytne. Za dodržování závazku mlčenlivosti těmito osobami odpovídá kupující tak, jako by závazek mlčenlivosti porušil sám.
3. Kupující může zpřístupnit Důvěrné informace:
 • a) pouze svým zaměstnancům a spolupracovníkům v rozsahu nezbytně nutném k plnění kupní smlouvy;
 • b) v rozsahu povoleném v odst. 4 tohoto článku VOP (Vynucené zveřejnění); a
 • c) dalším osobám pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
4. Kupující může v rozsahu nezbytně nutném poskytnut Důvěrné informace:
 • a) požadované na základě příkazu jakéhokoli příslušného soudu nebo správního orgánu; nebo
 • b) v případech vyžadovaných právními předpisy České republiky.
Před zveřejněním jakékoli Důvěrné informace kupujícím je však kupující vždy povinen vynasnažit se (v rozsahu mu dovoleném zákonem) s prodávajícím konzultovat možné vyloučení nebo omezení poskytnutí těchto informací a Důvěrné informace poskytnout pouze v nezbytně nutném rozsahu.
 
5. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji, které mu budou poskytnuty kupujícím, bude vždy nakládat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti ALDA hotel equipment a.s., které jsou dostupné na internetových stránkách www.alda.cz.
 
XI.
 
Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2022 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici v provozovně společnosti ALDA hotel equipment a.s. a elektronicky na www.alda.cz. Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto VOP a práva a povinnosti smluvních stran z nich vyplývající se však stále řídí VOP, podle kterých byly uzavřeny.
 
 
Všeobecné obchodní podmínky (pdf, 243 kB)