Obchodní podmínky spotřebitele

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
společnosti
ALDA hotel equipment a.s.
určené pro spotřebitele
 
 
I.
 
Úvodní ustanovení
 
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a aplikují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností ALDA hotel equipment a.s., se sídlem Oskořínská 162, 289 31 Chleby, IČ 07713606, DIČ CZ07713606, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24018 (dále jen „prodávající“), a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (dále jen "kupující"; prodávající a kupující dále společně též jako „smluvní strany“). Tyto VOP jsou proto nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím, a to vždy ve znění platném a účinném v okamžiku uzavření smlouvy.
 
 1. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná.
 
 1. V případě odlišné úpravy práv a povinností v kupní smlouvě od těchto VOP mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost.
 
 1. Prodávající není vázán žádnými jinými podmínkami, pokud nebyly výslovně písemně odsouhlaseny k tomu oprávněným zástupcem prodávajícího.
 
 1. V případě, že kupující zašle prodávajícímu své obchodní podmínky a prodávající je výslovně písemně neodsouhlasí dle odst. 4 tohoto článku, a přesto dojde k uzavření kupní smlouvy, řídí se smluvní vztah těmito VOP a obchodní podmínky kupujícího se nepoužijí.
 
 1. Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující. Tím však není dotčena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu za odlišných vzájemně dohodnutých podmínek.
 
 1. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Změnu VOP prodávající vždy uveřejní na svých webových stránkách na adrese alda.cz.
 
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na www.alda.cz, v cenících prodávajícího, reklamních katalozích apod. je informativního charakteru, je určena primárně pro podnikatele a osoby, které nejsou spotřebiteli, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 
 1. Tyto VOP obsahují též informace, které je prodávající jako podnikatel povinen kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, sdělovat před uzavřením smlouvy.
 
 
 
II.
 
Uzavření kupní smlouvy
 
 
 1. Kupní smlouva bude uzavřena na základě nabídky prodávajícího a jejího potvrzení kupujícím. Nabídku učiní prodávající kupujícímu na základě jeho poptávky, která nezavazuje kupujícího ke koupi jakéhokoliv zboží.
 
 1. Poptávku zboží může kupující provést:
 
 • písemnou formou a zasláním faxem či poštou na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího,
 
 • ústně osobně či telefonicky, nebo
 
 
 1. Odesláním poptávky a/nebo následným odsouhlasením nabídky kupující vyslovuje souhlas s těmito VOP.
 
 1. Poptávka musí obsahovat zejména:
 
 • identifikační údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa,
 
 • přesný název požadovaného zboží, popřípadě variantu zboží uvedenou na alda.cz,
 
 • požadované množství,
 
 • požadavek na termín a místo dodání,
 
 • způsob dopravy, popřípadě dodací podmínku.
 
 1. Na základě obdržené poptávky prodávající zašle kupujícímu svou nabídku, nebo odmítnutí poptávky. V nabídce bude uvedena jednotková cena, cena za dopravu (je-li již známa), balné, celková cena (včetně všech daní) a termíny dodání. Nabídku je možné zaslat písemně, faxem nebo elektronicky. Prodávající může nabídku odvolat, pokud bude takové odvolání doručeno kupujícímu dříve, než kupující doručí prodávajícímu souhlas s nabídkou. Nabídka může být též platná pouze po určitou dobu v ní uvedenou.
 
 1. V případě nedostupnosti poptávaného zboží bude kupující v nabídce či v odmítnutí poptávky o této skutečnosti informován, a může mu být nabídnuto prodávajícím dodání produktu srovnatelné, nebo vyšší úrovně.
 
 1. Kupní smlouva je uzavřena doručením souhlasu kupujícího s nabídkou prodávajícímu. Odsouhlasení je možné provést písemně, faxem nebo elektronicky.
 
 1. V případě, že kupující odešle svůj souhlas s nabídkou prodávajícímu s dodatky, výhradami či jinými změnami, bude takové odsouhlasení považováno za novou poptávku, ledaže prodávající kupujícímu potvrdí, že se změnami souhlasí.
 
 1. Prodávající předpokládá, že kupující je osoba, která je spotřebitelem. Ukáže-li se, že kupující uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti a budoucí kupující tuto skutečnost neuvede ve své poptávce a dojde k uzavření kupní smlouvy, řídí se kupní smlouva VOP platnými pro podnikatele, které jsou uveřejněny na adrese alda.cz.
 
 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 1. Kupní smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce, což je i jazyk, ve kterém prodávající s kupujícím jedná.
 
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
 
 
 
III.
 
Dodací podmínky
 
 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
 
 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny v plné výši za podmínek uvedených dále v čl. V. těchto VOP.
 
 1. Prodávající dodává zboží kupujícímu vlastními zaměstnanci, nebo prostřednictvím dopravce (přepravní služby). Kupující si též může převzít zboží u prodávajícího, umožní-li to u daného zboží prodávající.
 
 1. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je termín dodání vždy v dohodnutém kalendářním týdnu (tedy kterýkoliv den v průběhu dohodnutého kalendářního týdne).
 
 1. Je-li dohodnut termín dodání „ihned“ a není-li v kupní smlouvě stanoven jiný termín, rozumí se tímto termínem deset (10) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 
 1. Prodávající může zboží dodat i kdykoliv před uplynutím dodací lhůty, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V ostatních případech převezme kupující věc při prodeji. Nepřevezme-li kupující věc v uvedené době, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši smluvní strany, platí za ujednanou výše obvyklá.
 
 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
 
IV.
 
Kupní cena a platební podmínky
 
 1. Na internetových stránkách alda.cz a v cenících prodávajícího mohou být uváděny v některých případech ceny zboží i bez DPH, neboť údaje na stránkách a v cenících slouží primárně pro podnikatele (nikoliv pro spotřebitele). Přesné ceny zboží včetně DPH jsou proto sděleny kupujícímu vždy v nabídce. Akční nebo výprodejové ceny zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního nebo výprodejového zboží nebo po dobu časově určenou.
 
 1. Dopravné je účtováno v závislosti na zvoleném způsobu dopravy dle ceníků příslušného dopravce. V případě, že kupující (nebo prodávající na základě požadavku kupujícího) změní místo dodání oproti potvrzenému místu dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu s tím spojené vícenáklady (zejména vyšší dopravné).
 
 1. Ke kupní ceně bude připočteno a kupujícímu bude účtováno balné, a to v případě, že zboží bude baleno na palety, a to ve výši 150,- Kč bez DPH/jedna paleta se zbožím.
 
 1. Kupující je povinen na úhradu kupní ceny včetně ceny dopravy a případného balného a všech daní (dále jen „celková cena“) poskytnout zálohu ve výši 100 % celkové ceny, která bude započtena oproti celkové ceně. Kupující je povinen zálohu uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím po uzavření kupní smlouvy se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne odeslání zálohové faktury kupujícímu. V případě zasílání zboží na dobírku je kupující povinen uhradit celkovou cenu při převzetí zboží. Při osobním vyzvednutí je možné celkovou cenu uhradit též v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího.
 
 1. Prodávající není povinen začít plnit do té doby, než mu bude záloha uhrazena, a doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu od odeslání zálohové faktury do zaplacení zálohy.
 
 1. Kupující je povinen si na zálohové faktuře a daňových dokladech překontrolovat správnost údajů týkajících se jeho osoby a případné nedostatky prodávajícímu ihned oznámit.
 
 1. Úhrada zálohy a celkové ceny se považuje v případě bezhotovostní platby za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, v případě hotovostní platby dnem jejího zaplacení.
 
 1. Daňový doklad zasílá prodávající kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronicky, popř. jej doručuje kupujícímu jiným vhodným způsobem (např. společně se zbožím), v souladu s příslušnými právními předpisy.
 
 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.
 
 
 
V.
 
Přechod vlastnického práva
 
 1. Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až po uhrazení celé celkové ceny prodávajícímu a zboží tak do této doby zůstává ve vlastnictví prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu pouze část celkové ceny, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží dle kupní smlouvy.
 
 1. Vlastnické právo k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům náleží výhradně prodávajícímu, a to i po jejich poskytnutí kupujícímu i budoucímu kupujícímu. Tyto materiály mohou být třetí straně zpřístupněny jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího a musí být prodávajícímu na jeho výzvu vráceny.
 
 
VI.
 
Odstoupení od smlouvy
 
 1. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě kupní smlouvy druhou stranou. Pokud byly se zbožím předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se kupující tyto doklady vrátit spolu se zbožím.
 
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží na svůj náklad vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil.
 
 1. Odstoupí-li od smlouvy kupující, je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a balného, které od kupujícího přijal, nejpozději do (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
 1. Odstoupí-li od smlouvy prodávající, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celkovou cenu zboží, kterou od kupujícího přijal, nejpozději do (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Dopravné a balné, odstupuje-li prodávající z důvodu porušení povinností kupujícího, prodávající vrátí ve stejné lhůtě pouze tehdy, pokud zboží nebylo ještě zabaleno a expedováno.
 
 1. Peněžní prostředky prodávající vrací stejným způsobem, jakým je přijal. Jiným způsobem vrátí prodávající přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 
 1. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
 1. Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady na vrácení záleží na množství a povaze zboží a jejich celková výše závisí na kupujícím zvoleném způsobu vrácení zboží.
 
 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
 
 
A.   Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 
 1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených v kupní smlouvě, v těchto VOP nebo v zákoně.
 
 1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud:
 
 1. kupující porušil kupní smlouvu podstatným způsobem.
 
 1. je kupující v prodlení s úhradou celkové ceny či zálohy či jejich části po dobu delší než čtrnáct (14) dnů;
 
 1. poruší kupující svoji povinnost převzít zboží.
 
 1. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu celkovou cenu bez zbytečného odkladu.
 
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit zcela či z části od kupní smlouvy též v případě, že cena zboží byla v nabídce stanovena zjevně chybně, nebo v případech, kdy mu v řádném splnění povinností brání okolnosti vyšší moci.
 
 
B.  Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
 
 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených v kupní smlouvě, v těchto VOP nebo v zákoně.
 
 1. Dle § 1829 OZ má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem a od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
 
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 
 1. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 
 1. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
 1. Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ, zejména v případě smlouvy:
 
 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 
 1. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 
 1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
 1. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy je možné doručit osobně do provozovny prodávajícího, zaslat jej prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího či emailem na adresu alda@alda.cz či mu jej doručit jiným vhodným způsobem.
 
 1. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy dle § 1829 OZ, odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
 
 1. Je-li kupující oprávněn odstoupit od smlouvy dle oddílu II., hlavy první části čtvrté OZ, tj. zejména v případech uvedených v § 1829 OZ (viz odst. 14 toho článku VOP), může k tomuto účelu využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto VOP. Kupující v takovém případě není povinen uvádět důvod odstoupení.
 
 
                                                                
VII.
 
Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí kupní smlouvu, ustanoveními těchto VOP a příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Reklamační řád prodávajícího uveřejněný na alda.cz je určen pouze pro osoby, které nejsou spotřebiteli, a na smluvní vztahy se spotřebiteli se nepoužije.
 
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (věc) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
 
 1. má věc vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
 1. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 
 1. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
 1. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
 1. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
 1. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To neplatí:
 
 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 
 1. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 
 1. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 
 1. vyplývá-li to z povahy věci.
 
 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (doba expirace), je na takové zboží poskytována prodávajícím po dobu použitelnosti záruka za jakost. Záruka za jakost může být poskytována prodávajícím i u dalšího zboží, u nějž není vyznačena doba použitelnosti dle věty první. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, není-li dále stanoveno jinak, že zboží bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 
 1. Právo z vadného plnění a ze záruky kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím dle § 2166 OZ uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit u prodávajícího zejména osobně na adrese Oskořínská 162, 289 31 Chleby u Nymburka, telefonicky na čísle + 420 325 531 625 či elektronickou poštou na adrese alda@alda.cz.
 
 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 
 1. Kdo má právo podle § 1923 OZ, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 
 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
 1. Záruka za jakost se nevztahuje na následující vady zboží či jeho části:
 
 • na vady způsobené nesprávným použitím, např. použitím zboží v rozporu s návodem k instalaci, používání a obsluze (resp. s požadavky provozních předpisů a předpisů pro údržbu) anebo v rozporu s technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice;
 • na vady způsobené nesprávnou instalaci či úpravou nebo provedením jakýchkoliv jiných neautorizovaných zásahů do zboží nebo jeho jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího,
 • na vady způsobené fyzickým poškozením či neodvratnou událostí (živelná pohroma, nehoda atp.), povětrnostními vlivy, ohněm, vodou, bleskem nebo elektrostatickým výbojem,
 • na opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
 • na vady způsobené nesprávnou přepravou a skladováním,
 • na vady a závady vzniklé při použití výrobku v agresivním prostředí, jako jsou chemické provozy, bazény, sauny,
 • na vady způsobené nesprávnou údržbou zboží (v rozporu s návodem na čištění uvedeným v příloze č. 1 těchto VOP či návodem na údržbu dodávaným ke zboží),
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vady, pro které byla nižší cena ujednána,
 • u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo převzetí kupujícím.
 
 1. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
 1. Pro uplatnění práv ze záruky se použijí obdobně ustanovení odst. 8 a 9 tohoto článku VOP, přičemž kupující je povinen svá práva ze záruky uplatnit a vady oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do konce záruční doby.
 
 1. Kupující má v případě včasného uplatnění práv ze záruky nárok na odstranění vady opravou či dodáním nové věci, přičemž volba konkrétního způsobu odstranění vady je na prodávajícím. Sdělí-li prodávající kupujícímu, že vadu neodstraní opravou ani dodáním věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
 1. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 
 
 
IX.
 
Informace o řešení sporů
 
 1. Stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu na adresu alda@alda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
 1. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz
  web: coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
 
 
X.
 
Ochrana osobních údajů
 
 1. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji, které mu budou poskytnuty kupujícím, bude vždy nakládat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti ALDA hotel equipment a.s., které jsou dostupné na internetových stránkách alda.cz.
 
 
 
XI.
 
Závěrečná ustanovení
 
 1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2022, přičemž jsou k dispozici v provozovně společnosti ALDA hotel equipment a.s. a elektronicky jsou k dispozici na alda.cz.
 
 1. Přílohou č. 1 těchto VOP je návod k údržbě, přílohou č. 2. těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 
 
 
  Příloha 1 - Návod na údržbu (pdf, 99 kB)
  Příloha 2 - Vzor odstoupení od kupní smlouvy (docx, 28 kB)
 
 
  Všeobecné ochodní podmínky pro spotřebitele (pdf, 259 kB)